Item Infomation


Title: Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. T.3, Nghệ thuật
Authors: Trần Văn Giàu
Trần Bạch Đằng
Issue Date: 1998
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
URI: http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/34839
Appears in CollectionsNam bộ xưa và nay
Sách tham khảo
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • dia chi van hoa tphcm_3.pdf
      Restricted Access
  • F:\EData\dulieudt_tudo\sach\DD89(1)
    • Size : 38,32 MB

    • Format : Adobe PDF