Item Infomation


Title: Xã hội học và chính sách xã hội
Authors: Bùi Đình Thanh
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học xã hội
URI: http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/35715
Appears in CollectionsSách tham khảo
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • Xa hoi hoc va chinh sach xa hoi.pdf
      Restricted Access
  • F:\EData\dulieudt_tudo\giao trinh\O5
    • Size : 15,97 MB

    • Format : Adobe PDF