Item Infomation


Title: Từ điển văn hóa ẩm thực Việt Nam : Tác phẩm được giải thưởng Hội văn nghệ dân gian VN năm 2000
Authors: Nguyễn Thu Hà
Huỳnh Thị Dung
Nguyễn Thị Huế
Issue Date: 2001
Publisher: Văn hóa Thông tin
URI: http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/36133
Appears in CollectionsSách tham khảo
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • tudienvhamthuc.pdf
    Restricted Access
 • F:\EData\dulieudt_tudo\sach\Z21
  • Size : 14,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tudienvhamthuc2.pdf
    Restricted Access
 • F:\EData\dulieudt_tudo\sach\Z21
  • Size : 10,75 MB

  • Format : Adobe PDF