Item Infomation


Title: Những vấn đề cơ bản của chữ Nôm
Authors: Nguyễn Khuê
Issue Date: 1999
Publisher: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Sách có bốn chương, với những nội dung chính - Chương I: "Thời kỳ xuất hiện của chữ Nôm"; Chương II: "Cấu thức của chữ Nôm"; Chương III: "Quá trình diễn biến của chữ Nôm"; Chương IV: "Đọc chữ Nôm" qua các đoạn trích trong thơ, truyện,...
URI: http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/38952
Appears in CollectionsSách tham khảo
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • nhungvandecobancuachunom_1gt12276.pdf
      Restricted Access
  • F:\EData\dulieudt_tudo\sach\v171.5
    • Size : 67,28 MB

    • Format : Adobe PDF