Item Infomation


Title: Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 1995. Q.B
Authors: Nguyễn Anh Thái
Đỗ Thanh Bình
Vũ Ngọc Oanh
Issue Date: 1999
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nôi
URI: http://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/42774
Appears in CollectionsSách tham khảo
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • lichsuthegioihdaiq.b.pdf
      Restricted Access
  • F:\EData\dulieudt_tudo\sach\P3(0)
    • Size : 10,14 MB

    • Format : Adobe PDF